• Meksykańska 6 lok. 102 Warszawa Polska
 • +48 22 378 48 91
 • +48 22 409 91 451
 • [email protected]
Projekty: DORS

Badania i opracowanie światłowodowego czujnika dynamicznego pomiaru zmian ciśnienia

Celem projektu jest opracowanie czujnika mierzącego dynamicznie zmianę ciśnienia do zastosowania w warunkach przepływu cieczy i/lub gazów także o właściwościach agresywnych oraz badania dotyczące opracowania nowych struktur światłowodowych, szczególnie światłowodów fotonicznych oraz ich efektywnego wykorzystania do budowy ww. czujnika.

Dostępne obecnie na rynku i najczęściej stosowane przy przepływach sprężonych gazów, par oraz cieczy czujniki do pomiarów dynamicznej zmiany ciśnień wykorzystują piezoelektryki. Poza wieloma zaletami, głównymi wadami czujnika opartego na zjawisku piezoelektrycznym są: ograniczony zakres temperatury pracy (do maksymalnie ok. 250 °C), stosunkowo duże wymiary tego typu czujników oraz ograniczona dokładność przy pomiarze małych różnic ciśnień. Na podstawie przeglądu dostępnych technologii można stwierdzić, że parametry czujnika mogą być zasadniczo poprawione przy wykorzystaniu światłowodów mikrostrukturalnych, którą w komercyjnym zastosowaniu nietelekomunikacyjnym po raz pierwszy w skali krajowej opracowuje firma InPhoTech. Celem tego projektu jest opracowanie światłowodowego czujnika mierzącego dynamicznie (z niespotykaną na rynku częstotliwością pomiaru od 1 Hz do 1 kHz) zmiany ciśnienia cieczy oraz gazów (w tym również w środowiskach agresywnych) w zakresie od 10 Pa do 10 kPa i pracującego w zakresie temperatur od 200 °C do +500 °C oraz badania dotyczące opracowania nowych struktur światłowodowych, szczególnie światłowodów fotonicznych oraz ich efektywnego wykorzystania do budowy ww. czujnika.

Realizacja projektu pozwoli Spółce wprowadzić na rynek całkowicie nowe rozwiązanie w odniesieniu do produktu, w postaci światłowodowego czujnika dynamicznych zmian ciśnienia. W związku z brakiem na rynku światowym odpowiednika takiego rozwiązania, opracowany czujnik będzie stanowić innowację w skali światowej. Celem realizowanej inwestycji jest rozpowszechnienie i popularyzacja wyników przeprowadzonych badań przemysłowych z zakresu nowoczesnych technologii fotonicznych/światłowodowych.

„Badania i opracowanie światłowodowego czujnika dynamicznego pomiaru zmian ciśnienia”
 • Nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-06-117/12
 • Termin realizacji: 01.05.2013 – 30.11.2015
 • Źródło finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych
 • Całkowity budżet: 7 635 660,00 PLN
 • Dofinansowanie: 4 943 494,86 PLN
 • Wkład własny: 1 509 354,96 PLN

 • Osoba do kontaktów: Tadeusz Tenderenda
 • Tel: +4822 409 91 45
 • e-mail: [email protected]