• Słomińskiego 17/31 Warszawa Polska
 • +48 22 378 48 91
 • +48 22 409 91 451
 • [email protected]
Projekty: Projekt „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek” w ramach Działania 1.2 – Projekty badawczo-rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie 1.2 - Projekty badawczo-rozwojowe

Projekt „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek”

 • Beneficjent: InPhoTech Sp. z o. o.
 • Kwota całkowita: 5 588 629, 86 zł
 • Kwota dofinansowana: 3 440 922,80 zł

  Celem projektu jest opracowanie metody pomiaru wybranych parametrów soczewek oraz wykonanie demonstratora układu działającego w oparciu o te metody.

  Główną funkcjonalnością opracowywanego układu będzie szybki, bezkontaktowy pomiar grubości soczewek, w zakresie i z dokładnością odpowiadającym realnym zapotrzebowaniom rynkowym. Układ wyposażony zostanie także w dodatkową funkcjonalność, polegającą na możliwości przeprowadzania pomiarów innych parametrów soczewek oraz na automatyzacji procesu pomiarowego. Tego typu innowacyjne rozwiązanie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe na zautomatyzowanie procesu kontroli jakości w masowej produkcji soczewek. Żaden z dostępnych na rynku układów nie oferuje takiej możliwości, co przekłada się na bardzo wysoki potencjał wdrożeniowy opracowywanego rozwiązania.

  https://www.funduszedlamazowsza.eu/

Szacowania dotyczące projektu


Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

Przedmiotem zamówienia 2017/09/28/03 jest wynajem w ramach projektu specjalistycznej aparatury do wytwarzania preform na światłowody specjalne ze szkła krzemionkowego i szkieł high silica o obniżonej zawartości wody.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.
Data publikacji ogłoszenia: 28.09.2017 r.

UWAGA! Aktualne ogłoszenie
W ogłoszeniu zmieniono:

 1. 1) Dodano punkt w dziale III. Tryb zamówienia:
  7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia.
 2. 2) Poprawiono omyłkę pisarską w dziale IV. Termin wykonania zamówienia:
  z 31.09.2018 na 30.09.2018
 3. 3) W związku ze zmianami przedłużono termin składania ofert na 13.11.2017
Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym "AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN.26.10.2017"
Załączniki:
AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE DN. 26.10.2017
Data publikacji ogłoszenia 26.10.2017 r.

Wynik postępowania
Załączniki:
Wybór oferty
Data publikacji ogłoszenia: 17.11.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2017/11/07/01 jest dostawa w ramach projektu materiałów eksploatacyjnych i substratów niezbędnych do wytworzenia światłowodów.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 – Wykaz dostaw
Data publikacji ogłoszenia: 07.11.2017 r.

UWAGA! Aktualne ogłoszenie 2017-12-06 - W ogłoszeniu doprecyzowano podpunkt 7 w punkcie III - Tryb zamówienia : "Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie wyższej niż 90 % zaoferowanej przez wykonawcę całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia. Warunkiem udzielenia zaliczki będzie wystąpienie przez wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art 777 § 1 k.p.c. (obejmującego obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej 100 % wartości wypłaconej Wykonawcy zaliczki w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem całości przedmiotu zamówienia) lub wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, weksel in blanco lub innej równoważnej. Wypłatę zaliczki dla Wykonawcy warunkować będzie przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub wniesienie stosownego zabezpieczenia."
Załączono aktualny plik z zapytaniem ofertowym: "AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE 06.12.2017"

Załączniki:
NIEAKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE
AKTUALNE ZAPYTANIE OFERTOWE 06.12.2017
Data publikacji ogłoszenia 06.12.2017 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 12.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia 2017/11/07/02 jest dostawa w ramach projektu projektu kompletu soczewek wzorcowych i wzorcowych płytek płaskorównoległych.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 – Wykaz dostaw
Data publikacji ogłoszenia: 07.11.2017 r.
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 21.11.2017 r

Przedmiotem zamówienia 2017/12/12/1 jest dostawa materiałów optoelektronicznych do prac badawczych

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik numer 1 - Formularz ofertowy
Załącznik numer 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik numer 3 – Wykaz dostaw
Data publikacji ogłoszenia: 12.12.2017 r.
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 22.12.2017 r.

Zapytania ofertowe na zatrudnienia w ramach projektu „Opracowanie układu do zautomatyzowanego mierzenia wybranych parametrów soczewek”. Realizowane w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w projekcie Oś Priorytetowa „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce.”

Przedmiotem zamówienia 21.11.2016/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 21.11.2016 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 23.12.2016 r.


Przedmiotem zamówienia 01.02.2017/1 jest zatrudnienie czterech pracowników naukowo-badawczych na stanowiska Specjalista ds. badawczych oraz trzech Młodszych specjalistów badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 01.02.2017 r.

Wynik
Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 07.03.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2017/11/24/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 24.11.2017 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 06.12.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2017/11/24/2 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 24.11.2017 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 06.12.2017 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/01/04/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 04.01.2018 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 17.01.2018 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/01/30/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 30.01.2018 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2018 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/02/01/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 01.02.2018 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 15.02.2018 r.


Przedmiotem zamówienia 2018/03/21/1 jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Oświadczenie
Data publikacji ogłoszenia: 21.03.2018 r.

Wynik
Data publikacji ogłoszenia: 06.04.2018 r.